Ewis – podnikový informačný systém

Popis

 • Univerzálny podnikový informačný systém, ktorý pokrýva celý proces od cenových ponúk, objednávok, nákupu, výroby, skladov až po expedíciu, reklamácie a pod. . Umožňuje komfortne riadiť celý životný cyklus jednotlivých projektov.
 • Zameraný špeciálne aj na výrobu zákazkového sortimentu, ktorý môže pozostávať z veľkého množstva kusových a malých sérií parametrických resp. konfigurovateľných výrobkov ( VZT prvky, ventilátory, klimatizácie, strojárske výrobky, plastové výrobky, antény, nábytok, … )
 • Podpora veľkostného sortimentu využiteľného napr. v odevných a obuvníckych firmách
 • Robustné klient/server riešenie pre organizačne aj geograficky členité organizáciu podniku
 • S prepojením na výrobné zariadenia, CAD, CAM, čiarové kódy a prenosné terminály v sklade aj pri odvádzaní výroby
 • Integrácia s vlastnými grafickými riešeniami ( 2D/3D )
 • S možnosťou použitia ako backend-IS subsystém pri aplikácii a integrácii parametrického systému TPV do externého IS

Hore

Možnosti

 • Plne konfigurovateľné číslovanie dokumentov – prefixy, číselné rady a podobne sú vytvárané na základe vzorcov.
 • Systém súvisiacich dokumentov – v každom formulári dokumentu je k dispozícii zoznam všetkých vygenerovaných súvisiacich dokumentov, napr. k objednávke zákazníka to môže byť výrobná zákazka, rezervácie výrobkov, polotovarov alebo tovaru na sklade, odvedenia z výroby, dodací list, faktúra a pod.
 • Stavy dokumentov – dokumenty sa riadia podľa svojich stavov. Pri zmene stavov sa môžu vykonávať špecificky konfigurovateľné automatické činnosti, kontroly, odosielanie notifikácií a pod. .
 • Knižnica komponentov – komponent reprezentuje jeden druh výrobok/tovaru, ktorý je plne konfigurovateľný parametrami. Komponent a z neho vygenerované produkty obsahujú parametre, vlastnosti, ceny, kusovníky ( BOM ) a rôzne prídavné informácie. Zadaním parametrov automaticky vznikajú príslušné produkty, ktoré majú jedinečný kód, obsahujú ceny, kusovník a pod. . Jednotlivé produkty môžu v kusovníkoch obsahovať iné produkty alebo polotovary ( submodely ) dynamicky vytvorené počas generovania kusovníku. Vnorená hierarchia nie je obmedzená. Pri vzniku produktov z komponentov je možné nadefinovať skripty, ktoré sa utomaticky spúšťajú pred vytvorením alebo po vytvorení produktu.
 • Dekodér produktov – konfigurovateľný dekodér zákazníckych špecifikácií umožňuje automaticky importovať ( konvertovať do systémových názvov/kódov ) a naplniť dokumenty ( Cenové ponuky, Objednávky ) v systéme
 • Katalóg materiálov, tovarov, výrobkov a služieb, ktorý môže byť dynamicky organizovaný v stromovej hierachii podľa kategórií. Súčasne je možné vytvárať aj iné členenie na skupiny mimo hlavnej stromovej hierarchie. Tieto skupiny umožňujú veľmi flexibilné chovanie v rámci výrobného procesu.
 • Materiály, tovary, výrobky majú jedinečný kód. Môžu obsahovať aj externé kódy a pod. . Pri vzniku produktov automatickým procesom z komponentov, sú kódy generované na základe rôznych predpisov a vzorcov. Použitý systém kódovania umožňuje hromadné prekódovanie produktov bez vplyvu na integritu systému.
 • Cenotvorba – v systéme môžu byť nadefinované rôzne cenníky, zľavové schémy pre jednotlivých zákazníkov a podobne. Pri automatickom vytvorení produktu je možné používať rôzne modely pre výpočet nákladovej aj predajnej ceny, cenové tabuľky a pod.
 • Import a export dokumentov z a do rôznych formátov – office dokumenty
 • Priame prepojenie na výrobné technológie – CAM – Lantek, ProfileMaster, Autodesk CAMduct aj iné.
 • Prepojenie na BIM software – Autodesk Revit

Hore

Funkcie

 • Riadenie dodávateľov a zákazníkov (S&C RM)
 • Tvorba a riadenie katalógu materiálov a finálnych produktov
 • Kalkulácia výrobných nákladov a analýza ziskovosti produktov/projektov
 • Tvorba a riadenie cenníkov
 • Možnosti špeciálnych zliav a odberateľských cien
 • Nákup materiálov a tovaru
 • Ponukové riadenie a spracovanie dodávateľských cien
 • Riadenie dodávateľských a odberateľských objednávok
 • Riadenie skladov a MTZ (za pomoci čiarových kódov)
 • Tvorba výrobných zákaziek ( spracovanie požiadaviek na výrobu )
 • Tvorba výrobných plánov
 • Sledovanie rozpracovanosti výrobných zákaziek
 • Sledovanie výroby vlastných výrobkov a polotovarov
 • Odvádzanie hotových výrobkov a polotovarov (využívaním dotykových obrazoviek)
 • Dodacie listy a expedícia tovaru a produktov (za pomoci čiarových kódov)
 • Fakturácia
 • CAD-spracovanie grafických podkladov projektu pre VZT potrubie do zákazníckej objednávky
 • Priame prepojenie na výrobné technológie ( CAM )

Hore